Thuốc bổ sức khỏe Archive

CÁC BÀI THUỐC DÂN GIAN CHỮA BỆNH CHỐC ĐẦU

CHỮA CHỐC ĐẦU TRỄ EM BẴNG DẦU VỪNG Chân gà tươi đốt tồn tính 4 cái, phèn 8g, hoàng cầm 10g, hoàng bá 10g, đại hoàng 10g. Cả 5 vị trên tán thành bột rồi hòa với dầu vừng bôi vào chỗ lỏ. Mỗi ngày 1 lần. CHỮA CHỐC ĐẦU ở TRỀ EM BÂNG RAU …